Thập Địa

● 十地 (S: daśabhūmi), mười giai vị tu chứng của các vị bồ-tát:

01) Hoan hỷ địa.

02) Ly cấu địa.

03) Phát quang địa.

04) Diêm tuệ địa.

05) Nan thắng địa.

06) Hiện tiền địa.

07) Viễn Hành Địa.

08) Bất động địa.

09) Thiện Tuệ địa.

10) Pháp vân địa. Ðây là thập địa thuộc Ðại Thừa. Mười bậc này đều gọi là “địa”, vì chúng thâu tóm các công đức hữu vi và vô vi dùng làm tự tính, cùng làm chỗ nương tựa chắc chắn hơn cả cho sự tu hành, và hay sinh trưởng, cho nên gọi là “địa”.

● Pháp vân. Bồ Tát dùng vô lượng trí tuệ quan sát và hiểu biết rõ ràng pháp tan muội hiện tiền chứng được đại pháp dùng thân làm mây trùm khắp tất cả chúng sinh đầy đủ Tự Tại, đầy đủ vô lượng Công Đức, rưới nước cam lồ nhuần khắp chúng sinh như đám mây lớn ở hư không, hay rưới xuống những hạt nước thanh lương, nên bậc này cũng gọi là Pháp vân địa. Từ địa thứ tám trở đi chuyển được tạng thức rồi mới được bình đẳng cho nên sau cùng gọi là song chiếu “song chiếu: chiếu không, chiếu giả”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.