Thiết Ngưu Chi Thế

● Uy thế con trâu sắt (thiết ngưu chi thế): dựa theo ý trong một bài kệ của cư sĩ Bàng Uẩn, nói rằng chỉ có con trâu bằng sắt là không sợ tiếng gầm của loài sư tử. Ý nói sự dũng mãnh không còn biết sợ là gì.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.