Thọ Trì

● Thọ : lãnh thọ; Trì : ghi nhớ gìn giữ. Nhận và giữ gìn hay hành trì đối với kinh điển hay giáo pháp của Phật, trong tinh thần hiểu biết và đem áp dụng pháp tu ngay vào cuộc sống. Kinh Thắng Mạng Bão Khốt quyển thượng nói: đầu tiên lãnh thọ ở tâm gọi là “Thọ”, rồi sau nhớ giữ không mất gọi là “Trì”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.