Tịnh Ðộ Tông

● Là một học phái giữa Phật giáo nước Tàu, chủ trương về niệm Phật vãng sanh, thờ đức Phổ Hiền làm sơ tổ. Ðời Tấn ngài Huệ Viễn xướng lên pháp môn Tịnh Ðộ tại núi Khuôn Lư, tỉnh Chiết Giang, đoàn kết thành Liên Xã, được 123 người niệm Phật vãng sanh Tịnh độ.

Bảy bộ kinh:

1.- Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh (hai cuốn).

2.- Ðại A Di Ðà Kinh (hai cuốn).

3.- Vô Lượng Thọ Kinh (hai cuốn).

4.- Quán Vô Lượng Thọ Kinh (một cuốn).

5.- A Di Ðà Kinh (một cuốn).

6.- Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thụ Kinh (một cuốn).

7.- Cổ Âm Thinh Vương Ðà La Ni (một cuốn).

Nguyên tắc có sự có lý (chiết môn, nhiếp môn) mà niệm Phật tức là niệm tâm.

Biện chứng pháp: Có tâm có cảnh, tịnh hạnh tịnh nguyện, mà tâm tịnh tức độ tịnh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.