Trời Trường Thọ

● (tức trường thọ thiên 長壽天) : thọ mạng dài lâu của người cõi trời. Tuổi thọ ở trời Vô Tưởng, tức tứ Thiền cõi Sắc, là 500 đại kiếp, dài nhất trong các trời Sắc Giới. Tuổi thọ ở cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, tức tầng trời thứ tư của Vô Sắc Giới, là 8 vạn kiếp, dài nhất trong Tam giới

This entry was posted in . Bookmark the permalink.