Tướng Lưỡi Rộng Dài

● Một trong các tướng tốt của đức Phật, do Đức Phật trải qua vô số kiếp không nói lời luống dối, sai sự thật, nên được quả báo có tướng lưỡi rộng dài hơn tất cả chúng sanh. Khi chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài là muốn xác nhận lời nói chân thật không hề luống dối.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.