Upanishad

● Ý nghĩa căn bản của từ Upanishad hình như là “ngồi gần” cho thấy, đây là những tài liệu triển khai từ những cuộc tranh luận giữa các tôn sư (guru) và các môn đồ của họ khi họ ngồi lại với nhau, và bàn luận về những ẩn ý triết học của bộ kinh Vệ Đà.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.