Vô Năng Thắng

● (Ajita), Tên của Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc (Maitreya) là họ, dịch nghĩa là Từ. Tên ngài là A Dật Ða, có nghĩa là không ai hơn nổi (vô năng thắng). Tên ngài gọi đủ là A Dật Ða Di Lặc hay Vô Năng Thắng Từ Thị. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.