Tự tâm là bẩm sanh, khi cha mẹ sanh ra thì tự nhiên đi theo đứa con ra?

Hỏi:
 Tự tâm là bẩm sanh, khi cha mẹ sanh ra thì tự nhiên đi theo đứa con ra. Xin Sư Phụ khai thị?

Đáp:
 Đó là sản phẩm của bộ óc, vì vô thỉ vô sanh làm sao có bẩm sanh! Có bẩm sanh thì đã có sanh rồi.

 -Ấy là người ta dùng từ ngữ để tạm nói?

 -Tạm nói cũng là lời nói, lời của Phật cũng là lời nói chứ không phải thực tế, thực tế là tự mình chứng mới được. Phật đã nói “tất cả lời nói đều chẳng nghĩa thật”, nên Phật rất sợ người ta chấp vào nói của Phật. Vì vậy phủ nhận là “ai nói Phậtthuyết pháp là người ấy phỉ báng Phật”.