Tưởng Tượng

“Kẻ thù lớn nhất của thức giác là gì?”

“Là sự sợ hãi.”

“Và sự sợ hãi do đâu mà đến?”

“Do ảo tưởng.”

“Và ảo tưởng là gì?”

“Là tưởng rằng những bông hoa quanh mình là những con rắn độc.”

“Làm thế nào để con có thể đạt được giác thức?”

“Con hãy mở mắt để thấy.”

“Thấy gì?”

“Thấy rằng không có con rắn độc nào ở chung quanh con.”