Tuyên Sớ Ký An

HỎI:  Trong gia đình tôi có rất nhiều anh em, cứ vào đầu năm thường đến các ngôi chùa lớn ghi danh cầu an giải hạn. Có nơi thì quý Thầy tuyên sớ, có nơi thì không. Xin quý Báo cho biết tại sao? (VIÊN HẠNH, Việt Trì, Phú Thọ)

ĐÁP: Bạn Viên Hạnh thân mến!

Ghi danh tuyên sớ cầu an giải hạn đầu năm là tập tục của một bộ phận Phật tử Việt Nam. Việc làm này phản ánh thiện tâm cầu mong Tam bảo gia hộ bình an, sức khỏe và thịnh vượng. Một số chùa tùy thuận theo tâm nguyện này của Phật tử nên phương tiện tổ chức dâng sớ, đọc tên tuổi (có nơi kèm theo sao, hạn) trước bàn thờ Phật, nguyện cầu chư Phật, Bồ tát gia hộ vạn sự an lành.

Tuy nhiên, nếu chỉ tuyên sớ rồi thôi, không nỗ lực chuyển hóa ba nghiệp xấu ác trở nên thiện lành trong đời sống hàng ngày thì kết quả cầu an khó mà được như sở nguyện. Ngược lại, những người tuy không dâng sớ cầu an, nhưng họ biết tu học và tinh tấn không ngừng tịnh hóa ba nghiệp thì vẫn thành tựu an lạc như ý.

Như vậy, tuyên sớ hay không chỉ có tính phương tiện mà thôi. Do đó có chùa tổ chức tuyên sớ đầu năm nhưng có chùa lại không. Cốt tủy của vấn đề là học tập và ứng dụng Chánh pháp vào trong thực tiễn cuộc sống, tịnh hóa thân tâm, bỏ ác làm lành, gieo nhân tốt mới có thể gặt hái kết quả tốt đẹp.

Nguồn: giacngo.vn