Vạch Trần

Ngày kia, Minh Sư hỏi: “Theo các con, câu hỏi nào quan trọng nhất đối với vấn đề tôn giáo?”

Rất nhiều câu trả lời được đưa ra:

“Thượng Đế hiện hữu hay không?”

“Thượng Đế là ai?”

“Đường nào đưa ta tới Thượng Đế?”

“Có một đời sống sau khi chết không?”

Minh Sư đáp: “Không phải. Câu hỏi quan trọng nhất là như thế nầy: Tôi là ai?”

Các đệ tử được lãnh hội rõ ràng hơn khi nghe Minh Sư đàm thoại với một nhà thuyết giáo.

Minh Sư: “Vậy thì theo ngài, khi ngài chết, linh hồn ngài lên trời?”

Nhà thuyết giáo: “Vâng.”

Minh Sư: “Và thể xác ngài còn lại trong mồ?”

Nhà thuyết giáo: “Vâng.”

Minh Sư: “Nếu ngài cho phép tôi hỏi câu nầy: Còn ngài, ngài sẽ ở đâu?”