Vì sao tại gia cư sĩ chẳng thể thâu nhận đệ tử quy y?

Đáp: Tăng có nghĩa là Chúng, nhằm chỉ đoàn thể của hết thảy các vị tỳ-kheo. Quy y Tăng, thật ra là quy y đoàn thể tỳ-kheo. Người tại gia bất quá là Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ mà thôi, trọn chẳng phải là tỳ-kheo, không có tư cách dự vào Tăng đoàn, sao có thể tiếm phận, trao truyền quy y Đáp: Tăng có nghĩa là Chúng, nhằm chỉ đoàn thể của hết thảy các vị tỳ-kheo. Quy y Tăng, thật ra là quy y đoàn thể tỳ-kheo. Người tại gia bất quá là Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ mà thôi, trọn chẳng phải là tỳ-kheo, không có tư cách dự vào Tăng đoàn, sao có thể tiếm phận, trao truyền quy y xằng bậy được?xằng bậy được?