Xin hỏi chơi cổ phiếu (stock) là thiện nghiệp hay ác nghiệp?

Hỏi:   Xin hỏi chơi cổ phiếu (stock) là thiện nghiệp hay ác nghiệp?

Ðáp:   Tôi không hiểu cổ phiếu, nếu có tánh cách cờ bạc thì người học Phật không nên làm.  Nếu có tánh cách để dành thì việc này có thể làm.  Ðể dành không có lỗi lầm; cờ bạc nhất định là có lỗi, tăng trưởng tâm tham lam.  Người học Phật chơn chánh không nên tích lũy tiền, tích lũy tiền là sai lầm.  Rất nhiều người khổ nạn trên thế giới này đang thiếu thốn, nếu bạn có dư mà gom góp để giữ lại, không cứu giúp họ thì không nên.  Phật dạy chúng ta chịu giúp đỡ người khác mới thật là giàu có.

          Giàu sang từ đâu lại?  Là từ bố thí tài vật mà có, càng [bố] thí càng giàu.  Cổ phiếu đem lại lợi nhuận có hạn, nếu đem đi bố thí thì lợi nhuận càng nhiều hơn.  Nhưng kiếm được càng nhiều tiền đều không nên hưởng thụ, [tại vì] vừa hưởng thụ thì sẽ trụy lạc ngay.  Phật dạy chúng ta phải ‘xả đắc’, những gì bạn ‘đắc’ được lại đem đi bố thí thì phước báo của bạn vĩnh viễn hưởng không hết.  Trên phương diện hưởng thụ vật chất trong đời sống hằng ngày người có trí huệ chỉ cần đạt đến một mức trung bình thì liền biết đủ, họ bố thí những gì dư thừa cho chúng sanh khổ nạn, đây là hành Bồ Tát đạo.  Cho nên tốt nhất là đừng nên tích chứa tiền tài mà [ngược lại] nên [phân] tán tiền tài.