Xin hỏi có thể đem trứng gà đi bán và mua hương dầu, để cho gà cũng trồng phước điền

Hỏi:   Trong đạo tràng có phóng sanh gà, xin hỏi có thể đem trứng gà đi bán và mua hương dầu, để cho gà cũng trồng phước điền; hoặc dùng phương pháp khác để xử lý?

Ðáp:   Có thể, bạn nghĩ rất chu đáo.  Trong đạo tràng có gà [mà người ta] phóng sanh phải nên chú ý một việc, phải tách rời gà trống và gà mái, không nên nuôi chung một chỗ.  Ðược vậy thì trứng gà mới khôngsanh mạng và không thể nở ra gà con, trứng gà này có thể đem bán.  Nếu không thì trứng gà này có sanh mạng, nếu bạn bán trứng này thì cũng là sát sanh, chúng ta phải chú ý điểm này.