Ý Thiền Trong Một Chén Trà

Thiền sư tên Chương ở Kê sơn trước kia là một vị Tăng vân du , đã có dịp học đạo với Thiên sư Đầu Tử ( Tức Đầu Tử Nghĩa-Thanh 1032-1083 , cao Tăng đời nhà Tống, Tổ thứ 7 Tông Tào Động ).
Một hôm thiền sư Chương vừa làm xong công việc chấp tác , gặp Thiền sư Đầu Tử . Đầu Tử lấy một chén trà mời ông , vừa rót trà vừa nói :
– Chén trà này thế nào ?
Thiền sư Chương đưa tay tiếp trà và nói :
-Thế giới bao la đều nằm trong chén trà này !
Thiền sư Đầu Tử nói :
-Nếu toàn bộ Thế giới đều nằm trong chén trà này thì đây là một chén trà rất đặc biệt , giả như tutiện uống vào thì Không biết hậu quả sẽ như thế nào ?
Thiền sư Chương tự thị mình liễu ngộ được lý Thiền, nên khi Thiền Sư Đầu Tử vừa nói dứt bèn cầm chén trà quăng ra vườn, rồi nghiêm sắc mặt hỏi :
-Thế giới chỗ nào ?
Thái độ Thiền Sư Chương thể hiện Thiền cơ ra ngoài, nhưng Thiền Sư Đầu Tử lại chép miệng thở dài nói :
– Đáng tiếc một chén trà ngon …
Thiền Sư Chương thấy vậy bèn chuyển giọng nói :
Chỉ có một chén trà thôi mà !
Thiền sư Đầu Tử bèn nói luôn :
– Đúng là một chén trà , nhưng toàn bộ thế giới đều nằm trong đó ..
Thiền Sư Chương nghe thế biết mình bị hớ bèn im lặng không nói …