BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ BA

Sông ái nhiễm ngày thêm sâu thẳm,

Biển trần lao sóng dữ càng cao.

Thương thay chúng sinh cõi Ta-bà,

Tập khí lâu đời khó thay đổi.

Chỉ riêng Cư sĩ đất Côn Sơn,

Phát đại nguyện, hành đạo Bồ Tát.

Biên soạn Toàn thư, gồm mối đạo,

Lời lời răn dạy, khuyên người tu.

Khác nào trong nhà tối đã lâu,

Bỗng thấy bừng lên ngọn đuốc sáng.

Lại như té ngã vách núi cao,

Bỗng vói tay nắm được dải lụa.

Tự độ chính mình cũng độ người,

Hiển lộ tâm từ bi lân mẫn.

Một mai quả lành được viên mãn,

Đài sen chói sáng sắc vàng tử kim.

Người sau đã mất đi chuẩn mực,

Nhớ tiếc muôn đời gương mẫu xưa.

May sao có hiềnThạch Tâm,

Tìm khắp trong những người hậu duệ,

Mừng vui gặp được chân dung Ngài,

Khéo tay mô phỏng thành Thánh tượng.

Đau lòng kẻ sinh sau đến muộn,

Chưa từng được diện kiến tôn nhan.

Nay đem hết tâm thành kính ngưỡng,

Mở sách ra như được gặp Người.

Huống chi được chiêm bái Thánh tượng,

Lễ lạy càng sinh lòng kính luyến.

Lặng lẽ ngưỡng bái biết bao lần,

Nguyện dùng thuyền Pháp làm phương tiện,

Cứu độ chúng sinh cõi Ta-bà,

Hết thảy cùng lên bậc Bất thối.

Nguyên Hòa – Chu Triệu Tiêu, tự Vi Khanh