BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ BẢY

Ngài là thiện tri thức,

Đại Bồ Tát độ sinh.

Hiện thân trong cửa Khổng,

Thuyết giảng đạo Thích-ca.

Khuyên người trì giới luật,

Nghiêm giữ giới sát, dâm.

Dạy giáo pháp Ba thừa,

Sâu xa và rộng khắp.

Đem hết cả thân tâm,

Phụng sự khắp pháp giới.

Rộng truyền pháp niệm Phật,

Xiển dương tông Tịnh độ.

Trừ mê tối khắp nơi,

Hiện mặt trời trí tuệ.

Được đọc sách của Ngài,

Như thấy Ngài hiển hiện.

Cung kính lễ Thánh tượng,

Tâm đạo càng kiên cố.

Trước ngài có Long Thư,

Sau lại thêm Xích Mộc.

Khoảng giữa chính là ngài,

Trọn thành ba chân vạc.

Giáo pháp lúc suy vi,

Chấn hưng nhờ các vị.

Ngăn dứt bao tà thuyết,

Phá bỏ tục suy đồi.

Con sau ngài trăm năm,

Chỉ chiêm ngưỡng hình tượng.

Kính cẩn nâng di thư,

Lòng vui buồn lẫn lộn,

Dòng nước mắt khôn cầm.

Ngài xưa hướng về Tây,

Con nay nguyện cũng vậy.

Nguyện được Ngài gia hộ,

Sen nở chốn Tây phương.

Phương Ngoại – Thích Tổ Quán, tự Giác A