Bắt Chước Theo Sự Liễu Ngộ Của Đức Phật, Bạn Cũng Sẽ Không Tìm Thấy Niết Bàn

Bắt chước theo sự liễu ngộ của Đức Phật, bạn cũng sẽ không tìm thấy Niết Bàn.

Đức Phật không sáng tạo ra thiền định.

Ngài không tạo lập ra khái niệm về Niết Bàn.

Kinh qua những cố gắng của ngài, ngài đã thấu triệt được

Ý Thức Siêu Việt và nói về sự chứng đắc của ngài.

Mỗi cá nhân đều riêng biệt.

Không một sự chứng đắc của ai khác lạithể là sự chứng đắc của bạn được.

Nếu bạn cố bắt chước theo sự liễu ngộ của Đức Phật, bạn cũng sẽ không tìm thấy Niết Bàn.

Niết Bàn chỉ chứng được khi bạn đích thân có tác động hỗ tương với Ý Thức Vũ Trụ Luận.