Bồ Tát Phổ Hiền Cầu Vãng Sinh

Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền kể ra mười nguyện lớn, trong đó tất cả đều rộng vì chúng sinh mà cầu sinh Tịnh độ.

Kệ rằng:

Nguyện khi sắp đến lúc mạng chung,

Hết thảy chướng ngại đều trừ sạch.

Trước mắt được thấy Phật Di-đà,

Tức thời vãng sinh về Cực Lạc.