Buông Thả

“Hành động nào cao quí nhất mà người ta có thể thực hiện được?”

“Tọa thiền.”

“Chẳng phải điều đó dẫn tới vô vi sao?”

“Đó chính là vô vi.”

“Vậy thì hoạt động thua kém sao?”

Vô vi mang lại sinh khí cho hoạt động. Khôngvô vi, các hành động sẽ tiêu tan.”