Cái ngộ của Bồ tát và cái ngộ của Phật khác nhau thế nào?

Hỏi:
 Cái ngộ của Bồ tát và cái ngộ của Phật khác nhau thế nào?

Đáp:
 Cái ngộ của Bồ tát Sơ địa thì chưa biết Nhị địa, những quả vị này còn biến dịch sanh tử; tức là Sơ địa chết thì biến Nhị địa, Nhị địa chết thì biến Tam địa, Tam địa chết thì biến Tứ địa…đến Thập địa, rồi đến Đẳng giác. Tất cả pháp tu nào đều gặp nhau ở Đẳng giác, từ Đẳng giác tiến lên một bực là Diệu giác.