Các Mối Xúc Cảm Không Phải Là Thiền

Từ khi sinh ra chúng ta được huấn luyện để tiếp cận với thế gian, sự suy tư, mối xúc cảm và các tình cảm.

Cá tính và văn hóa cung ứng cho chúng ta một số những tiêu chuẩn.

Bạn có thích như vậy không? Bạn cảm thấy thế nào?

Các mối xúc cảm không phải là Thiền. Các tình cảm không phải là Niết Bàn.