Có Nhất Thiết Phải Thọ Giới Bồ-Tát?

Việc thọ giới Bồ-tát, thiết nghĩ sự cẩn trọng sẽ tốt hơn thọ giới rồi mà quá sức, không giữ được.

HỎI: Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảothọ trì năm giới. Những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sanh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất. Nói như vậy có đúng không? Không thọ giới Bồ-tát thì có ảnh hưởng đến việc tu học của người Phật tử không? Chiêm nghiệm bản thân, tôi thấy rằng, chỉ năm giới của người Phật tử mà phải cố gắng lắm mới giữ trọn. Tôi chưa dám nghĩ tới việc thọ thêm các giới khác, nhất là giới Bồ-tát. Tôi suy nghĩ vậy có đúng không?

(THANH ĐỨC, phuoctranthanhduc@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Thanh Đức thân mến!

Theo giới luật, người Phật tử thọ năm giới, sau khi từ bỏ thân này, tái sanh lại làm người thì năm giới sẽ mất, cần phải thọ lại. Không riêng Phật tử, mà giới của Sa-di hay Tỳ-kheo cũng đều như thế cả. Tuy nhiên, vì hạt giống tu học trong ta vẫn còn nên khi tái sanh làm người thì nương theo căn lành đã có mà hướng Phật, phát tâm thọ giới để tiếp tục lộ trình tu học.

Dĩ nhiên, hiện tại Phật tử nào thọ và giữ được giới Bồ-tát sẽ tốt hơn. Nhưng nếu tự lượng sức không kham nổi nên chưa thọ giới Bồ-tát mà chỉ quyết giữ trọn năm giới vẫn rất tốt, vì đó là pháp tu căn bản của hàng Phật tử.

Trong việc thọ giới Bồ-tát, thiết nghĩ sự cẩn trọng sẽ tốt hơn thọ giới rồi mà quá sức, không giữ được. Hiện tại bạn tự xét thấy chưa sẵn sàng thọ nhận giới Bồ-tát thì cứ tùy duyên. Sau một thời gian nữa, sự tu học tiến bộ thêm, tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về giới Bồ-tát, nếu kham nhẫn được thì hãy phát tâm lãnh thọ.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn