Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Ba La Đề

Ba La Đề (tông Vô tướng) đáp vua Dị Kiến (kêu Bồ Đề Đạt Ma bằng chú, con của Nguyệt Tịnh Đa La).

Vua hỏi:

– Thế nào là Phật?

– Thấy tánh là Phật.

– Thầy thấy tánh chăng?

– Tôi thấy Phật tánh.

– Phật tánh ở đâu?

– Tánh ở tác dụng.

– Là tác dụng nào? Nay ta chẳng thấy?

– Hiện đang tác dụng mà vua chẳng thấy.

– Ở ta có chăng?

Vua nếu có tác dụng thì không có gì chẳng phải tánh. Nếu không tác dụng thì thế này khó thấy.

– Nếu đang lúc tác dụng thì có mấy chỗ xuất hiện?

– Nếu lúc xuất hiện thì có tám chỗ.

– Xin hãy nói cho tôi về tám chỗ xuất hiện?

Ba La Đề liền nói kệ:

Tại thai là thân

Ở đời là người

Ở mắt là thấy

Ở tai là nghe

Ở mũi ngửi mùi

Ở miệng đàm luận

Ở tay nắm bắt

Ở chân chạy nhảy.

Hiện khắp sa giới, thu về trong một vi trần, người biết gọi là Phật tánh, người chẳng biết gọi là linh hồn. Vua nghe khai ngộ.

Nguồn:thuvienhoasen.org