Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Hoà Thượng Hà Tử

Hòa thượng Hà tử (Tôm) tên Trí Nghiễm ở chùa Tĩnh Am, Hoa Đình. Ngày rằm tháng Bảy, ngoài làng tổ chức lễ Vu LanTăng chúng trong chùa được thỉnh đi gần hết, chỉ còn Sư ở lại chùa. Có cháu của thôn trưởng đến mời tăng, mà không có ai để mời, muốn kéo Sư đi, Sư bảo:

– Hãy về trước sắp đặt, ta sẽ đến sau.

Rồi lên thuyền đi. Giữa đường thấy người câu tôm. Sư bảo ghé lại mua một đấu, đòi nước mà ăn sống. Sư nuốt trọng không nhai. Ăn xong, bảo người bán tôm rằng:

– Ta đi dự đám, lúc về sẽ trả ông tiền.

Và hối chủ thuyền chèo mau kẻo trễ. Đến làng, chủ thuyền nhịn không nổi, kể lại cho mọi người nghe. Chủ đám nghe được, khinh bỉ không mời ngồi mâm trên, trải chiếu xuống đất, có cơm mà không cúng dường để làm nhục. Sư vẫn tỉnh tuồng, vui vẻ nạp thọ. Lúc về, gặp người câu tôm, Sư cười nói:

– Xui quá! Hôm nay dự trai không có tiền, biết tính sao đây?

Người câu nói:

Không tiền thì trả tôm lại cho tôi!

Sư đáp:

– Việc này dễ thôi!

Rồi đòi nước uống, mửa ra tôm sống đầy một đấu, đem trả lạiMọi người lấy làm lạ, nhân đó gọi Hòa thượng Hà Tử.

Đời Sư nhiều chuyện ly kỳ, những người ở bờ sông thường truyền tụng. Đến lúc sắp tịch, Sư lượm cỏ bồ kết thành xâu hơn vạn dây, treo ở hiên nhà, nói với mọi người:

– Ta muốn gieo duyên với quí vị.

Bèn ngồi tịchMọi người tranh nhau đến cúng tiền, đầy hết các dây treo. Tiền này được dùng để xây dựng Phật Các ở trong chùa. Đến nay, chùa vẫn được gọi là Đạo Tràng Hà Tử.

Nguồn:thuvienhoasen.org