Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Vô Sở Đắc

Các pháp không tướng
Chẳng sanh chẳng diệt
Bởi không chỗ được
Là thật Phật nói.

 (Chư pháp không tướng
Bất sanh bất diệt
Dĩ vô sở đắc
Thị chân Phật thuyết.)
Nói xong, Sư ngồi yên lặng thị tịch.

Thiền Sư HẢI QUÝNH hiệu TỪ PHONG (1728 – 1811) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Hãy nhìn vào tâm. Có phải tâm không có hình tướng? Hình ảnh tới và đi; tâm nhìn thấy hình ảnh tới và đi. Âm thanh tới và đi; tâm nghe âm thanh tới và đi. Bởi vì tâm không hình tướng, tâmthể hiển lộ các pháp tới và đi trong lượng hình tướng. Cũng bởi vì là vô tướng, nên tâmthể hiển lộ như là hình ảnh mà bạn thấy, và như âm thanh mà bạn nghe. Hình ảnh là một trạng thái của tâm.  Tương tựâm thanh là một trạng thái của tâm. Hãy thấy thế. Một lần, một học trò hỏi Thiền Sư Tịch Chiếu về Thiền. Vị sư cao tuổi này, cũng là bổn sư của tôi, đã chỉ vào sân trước của chùa, và nói, “Vũng nứơc trứơc sân là Phật.”)

Nguồn:thuvienhoasen.org