Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 19 Tôn Giả Cưu Ma La Đa (Kumarata)

Đã sanh thiên đường
 sanh thiên thượng

Chẳng nên dục ái
Bất ưng khởi ái

Một niệm chưa quên
Nhất niệm vị vong

Liền chẳng tự tại
Tiện bất tự tại

Do sức Bát Nhã
Dĩ Bát Nhã lực

Lại thăng cõi Phạm
Phục thăng Phạm thế

Nên đến truyền đăng
Cố latruyền đăng

Là việc nhà mình.
Thị kỳ gia sự.

Nguồn:thuvienhoasen.org