Chồng con thường đi Karaoke uống rượu tìm vui, xin hỏi những người này còn thuốc để chữa hay không?

 Hỏi:   Chồng con thường đi Karaoke uống rượu tìm vui, con nói nhiều lần nhưng không có hiệu quả, xin hỏi những người này còn thuốc để chữa hay không?

Ðáp:   Thuốc đó chính là bản thân của bạn, bạn không cứu thì ai cứu ổng?  Bạn học Phật cần phải có trí huệ, phải có khéo léo, phải có tâm nhẫn nại để cứu ổng, ổng tức là đối tượng đầu tiên của bạn khi độ chúng sanh.