Bạn con và chị con đều có ngoại tình, xin hỏi đối với chuyện này con nên làm thế nào?

 Hỏi:   Bạn con và chị con đều có ngoại tình, xin hỏi đối với chuyện này con nên làm thế nào?

Ðáp:   Trong xã hội ngày nay chuyện này tương đối rất phổ biến, đương nhiên làm bạn hoặc người nhà thì nên khuyên họ.  Nhưng bạn phải có trí huệ và phương cách khéo léo mới khuyên được, đừng có đụng chạm tổn thương đến tự ái người ta, nếu lời nói quá trực tiếp thì rất dễ làm hư chuyện.  Tốt nhất là dùng kinh Thập Thiện Nghiệp Ðạo và quyển Liễu Phàm Tứ Huấn để khuyên họ.  Nếu họ thật có thể xem và chịu học thì họ sẽ biết làm cách nào để sửa đổi.