Chữ vạn có chữ hướng về phải, có chữ hướng về trái, xin hỏi cái nào đúng?

Hỏi:   Chữ vạnchữ hướng về phải, có chữ hướng về trái, xin hỏi cái nào đúng?  Có ý nghĩa gì?

Ðáp:   Chữ vạn là một trong 32 tướng tốt của Như Lai, tướng này tượng trưng cho ‘kiết tường’.  Tướng này ở trên ngực, thế thì hướng về trái hay phải, đều có y cứ không phải nói bừa.  Y theo cách nói truyền thống của Phật giáo, Phật giáo hướng về phải.  Thí dụ nhiễu Phật nhất định phải nhiễu về phải, không thể nhiễu về hướng trái.  Vì thế hướng về bên phải là hợp lý, nhưng chúng ta đã thấy người xưa tạo tượng Phật cũng có khi hướng về trái, việc này chúng ta không cần phải chấp trước