Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào?

Hỏi: 
 Chủ yếu của kinh Địa Tạng là thế nào?

Đáp:
Kinh Địa Tạngkinh bất liễu nghĩa, tức là có tư tưởng chấp thật; còn kinh liễu nghĩa phá chấp thật. Kinh Di Đà, Dược Sư… đều là bất liễu nghĩa.