Chùa Hiệp Long – Tây Ninh ( 14/11/2014)

Chùa Hiệp Long - Tây Ninh ( 14/11/02014)
Chùa Hiệp Long – P3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh