CHỮA LỐT ROI ĐÁNH

Xưa có người bị nhà vua lấy roi đánh. Bị đánh, người ấy lấy cứt ngựa đắp vào chỗ lốt roi, mong cho chóng khỏi.

Có người ngu trông thấy, vui mừng nói: “Ta thích được phương-pháp chữa lốt roi đánh này!” Về nhà, người ngu bảo con: “Con cầm roi đánh vào lưng cha nhé! Cha đã học được phương pháp chữa hay lắm, nay cha muốn thí nghiệm xem sao!” Con nghe lời cha, lấy roi đánh cha, lấy cứt ngựa đắp vào, cho là phương pháp khéo léo.

Người đời nghe nói về việc tu “bất-tịnh-quán (quán thân không sạch), là bỏ được thân ngũ uẩn này, liền nói: “Giờ ta muốn quán nữ-sắcngũ dục xem sao!” Ngờ đâu, tâm chưa vững, chưa quán được “bất tịnh” đã bị nữ sắc mê hoặc, bị lăn lộn trong sinh tử. Người ngu ở đời cũng thế!