Chùa Trà Sơn – Quang Nam(lần 1): Thư Ngỏ Ấn Tống Kinh Sách

Chua Tra Son - Quang Nam

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA