Chùa Hiệp Long: Thư Ngỏ Ấn Tống Kinh-Sách

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA
CHÙA HIỆP LONG
ĐC: 098 Hoàng Lê Kha, Phường 3, T.p Tây Ninh, Tây Ninh

Thư Ngỏ

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi: Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội (www.phapthihoi.org)

Để tự tu học đạt kết quả tốt của đạo tràng chùa Hiệp Long, Chúng tôi kính thỉnh cầu Ban Quản Trị website Pháp Thí Hội hoan hỉ đầu tư số Kinh Pháp Đại Thừa để cho Phật Tử xuất gia và tại gia tham khảo tu học.

Nay trụ trì chùa Hiệp Long kính thỉnh số kinh và sách tu học như sau:

1.Ngũ Bộ Kinh:

STT Kinh/Sách SL
1 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 30
2 Kinh A Hàm 30
3 Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh Dịch 30
4 Kinh Phương Đẳng 30
5 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 30
6 Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 30
7 Kinh Lăng Nghiêm 30
8 Kinh Lăng Già 30
9 Kinh Viên Giác – HT Duy Lực Dịch 30
10 Kinh Kim Quang Minh – HT Trí Quang Dịch 30

 

2.Phật Học Phổ Thông: 30 bộ

3. Đĩa Hoàng Pháp: Tùy Số Lượng

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị mạnh khoẻ, cát tường như ý!

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát tác đại chứng minh!

Tp Tây Ninh , ngày 21 tháng 8 năm 2014Trụ Trì

TT. Thích Niệm Thắng

(đã )

Mọi chi tiết xin liên lạc : TK Thích Đăng Tịnh

ĐT: 0933.693.990

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA

chua-hiep-long-kinh-sach