Có Bao Nhiêu Phật Tử Đã Lầm Lạc Khi Thực Hành Tứ Diệu Đế Và Bát Chánh Đạo

Có bao nhiêu Phật tử đã tự cảm thấy tội lỗi thay vì tìm thấy Niết Bàn chỉtâm trí của họ đã rời xa giới luật trong những lời giáo huấn này và họ tự cảm thấy họ không xứng đáng?

Đức Phật có dạy về tham dục và tội lỗi không hay ngài chỉ dạy về con đường dẫn tới Niết Bàn?