Coi rất nhiều sách Phật, xin hỏi như vậy có gây chướng ngại cho sự tu học của mình hay không?

Chuyện này hoàn toàn tùy thuộc từng cá nhân.  Nếu bạn coi nhiều quá, bao gồm rất nhiều phương diện nhưng tâm địa vẫn thanh tịnh, khôngphân biệt, chấp trước thì không chướng ngại.  Nếu tâm địa không thanh tịnh thì Chuyện này hoàn toàn tùy thuộc từng cá nhân.  Nếu bạn coi nhiều quá, bao gồm rất nhiều phương diện nhưng tâm địa vẫn thanh tịnh, khôngphân biệt, chấp trước thì không chướng ngại.  Nếu tâm địa không thanh tịnh thì tốt nhất phải nên xả bỏ [việc coi sách]tốt nhất phải nên xả bỏ [việc coi sách]