Con quyết tâm muốn vãng sanh Tây phương, nhưng không có phát nguyện cho chồng và con cái, vậy đúng không?

Hỏi:   Ðời này con quyết tâm muốn vãng sanh Tây phương, nhưng con không có phát nguyện cho chồng và con cái cùng hộ trì làm cho chánh pháp trường tồn không mất, xin hỏi như vậy đúng không?

Ðáp:   Ðây là tâm nguyện của chính bạn, không thể miễn cưỡng người nhà.  Không biết người nhà tin hay không tin nên chỉthể phát nguyện cho mình mà thôi.  Chúng ta chỉthể khuyến khích họ nhưng không đặt để hy vọng gì hết, như thế thì giống như chư Phật Bồ Tát giáo hoá chúng sanh.  Tại vì hy vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ nhiều, không hy vọng thì không có thất vọng.  Chuyện này chúng ta phải học.