Có những người giả mạo tăng ni đi hoá duyên ở những chỗ công cộng, xin hỏi chúng con phải làm gì?

Hỏi:   Có những người giả mạo tăng ni đi hoá duyên ở những chỗ công cộng, xin hỏi chúng con phải học theo cao tăng Ðạo An pháptình nguyện chịu gạt mà ‘như như bất động’, hoặc là niệm một câu ‘A Di Ðà Phật’ từ xa để kết duyên với họ?

Ðáp:   Hai cách đều tốt.  Bạn bố thí cúng dường kết thiện duyên với họ; bạn biết họ là giả mạo thì bạn không bị gạt.  Hoặc niệm vài câu ‘A Di Ðà Phậtkết duyên với họ cũng tốt.