Điểm Khác Nhau Giữa Công Đức Và Phước Đức

Công đức là sự xoay nhìn lại nội tâm,(công phu tu hành) dùng trí sáng suốt, thấu rõ sự thật, dứt trừ mê lầm phiền não.
– Công đức có thể đoạn phiền não, có thể chứng được bồ đề, còn phước đức thì không.
Phước đức là những việc làm lành thiện được làm ở bên ngoài hình tướng như bố thí, cúng dường, từ thiện, giúp ích cho mọi người…
Phước đức không thể đoạn phiền não cũng không thể chứng bồ đề, chỉthể mang đến cho bạn phước báu.
“Do đó chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng công đức và phước đức.”
LÀM SAO TU CÔNG ĐỨC?
“Kỳ thật, công đức không hề rời khỏi phước đức.”
Tu phước không dính mắc (không chấp công trạng) chính là công đức.
Tu phước mà dính mắc là phước đức.
Ví dụ ta đem tiền tài, vật chất bố thí, hy vọng tương lai được đại phú, vậy thì liền biến thành phước đức.
Nhưng nếu ta đem tiền tài, vật chất  bố thítam luân không tịch”, không có bất cứ mong cầu nào thì liền biến thành công đức.
– Khi không có bất cứ mong cầu nào, thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn do thiện nghiệp sắp xếp bạn cũng không thiếu bất cứ thứ gì.
– Nhớ rằng trong công đức có phước đức,
nhưng trong phước đức không có công đức.
Chúng ta không luận tu phước như thế nào, thông thường nói ba loại bố thí:
“ Tài bố thí, pháp bố thí, vô uý bố thí
Tóm lại, phải bố thí sạch trơn.
Then chốttâm địa phải thanh tịnh, không dính vào tướng bố thí, không nên thường hay nghĩ đến ta là người ban ân sủng cho mọi người, ta đã làm rất nhiều việc tốt đối cho họ, không nên có ý niệm này.
“Vì khởi ý niệm này thì liền biến thành phước báu, không thể được định.”
Định là gì? Địnhtâm thanh tịnh. Bố thí tuyệt đối không nhận báo thì tâm mới được thanh tịnh.
– Trong tâm thanh tịnh phước báu bao lớn, tận hư không biến pháp giới mới là chỗ chân phước.
Bạn bố thí chỗ này, thì không chỉ ở ngay đây hưởng phước, mà bạn đến bất cứ nơi nào, mười phương vô lượng vô biên cõi nước, bạn đều được hưởng phước.
Quả báo của sự Làm PhướcPhước Vật
Quả báo của sự thanh lọc nội tâm (sự tu trong khi hành thiện), khi làm Phước sẽ là Phước Trí hay còn gọi là Công Đức vậy!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát- Ma ha tát
Giới Định Tuệ