Điều Gì Đã Khiến Cho Bạn Xa Cách Với Niết Bàn

Phải chăng vì bạn không là một tu sĩ?

Phải chăng vì bạn khôngấn độ, thái lan, nhật bản hay là tây tạng?

Phải chăng vì bạn không thiền định đủ? phải chăng vì bạn là một người xấu nết?

Phải chăng vì bạn mang ác nghiệp trong một kiếp trước?

Niết bàn có đấy. là bạn đấy.

Hãy thức tỉnh đi.