Đức Phật đưa cành hoa, ngài Ca Diếp mỉn cười?

Hỏi:
 Trong hội Linh Sơn, đức Phật đưa cành hoa, ngài Ca Diếp mỉn cười. Con không hiểu việc ấy như thế nào?

Đáp:
Nếu hiểu thì kiến tánh, không hiểu thì nghi, giữ cái nghi rồi sau này sẽ kiến tánh. Tất cả công án của chư Tổ, chư Phật đều muốn cho người ta ngộ ngay; nếu ngộ không được tức là không hiểu, giữ cái nghi thì sau này sẽ được ngộ. Không phải chỉcông án niêm hoa thị chúng! Bây giờ, tôi dạy tham thiền cũng vậy.