Đường lối Tổ sư thiền là nghĩ đến câu thoại đầu phải không?

Hỏi:
 Đường lối Tổ sư thiền là nghĩ đến câu thoại đầu phải không?

Đáp:
Không phải nghĩ! Mà hỏi và nhìn. Đến thoại đầu, theo người ta cho là điên khùng, nhưng chỗ đó là sắp kiến tánh. Bây giờ, mình bắt đầu tham là mục đích đến thoại đầu, chưa đến thoại đầutham thoại đầukhán thoại đầu. Chỉ giữ nghi tìnhkhôngniệm muốn đến thoại đầu thì mới đến thoại đầu.