Hãy Ngưng Nghĩ Đến Niết Bàn

“Bạn” không bao giờ có thể đạt đến Niết Bàn.

Bởi vì “Bạn” là một khái niệm của Cái Tâm Suy Tưởng của bạn.

Cái Tâm Suy Tưởng suy nghĩ.

Cái Tâm Suy Tưởng là cái minh họa ra ảo tưởng.

Hãy ngưng nghĩ đến Niết Bàn. Và Niết Bàn sẽ đến với bạn.