Hãy Suy Tư Và Hiện Hữu

Người ta ngồi Zazen (ngồi thiền) vì nhiều lý do sai lầm. Họ ngồi để mong có kết quả – giải thoát.

Họ ngồi mong có kinh nghiệm – những ảo tưởng về vũ trụ. Họ ngồi vì cái ta – “Tôi có thể ngồi không động đậy lâu hơn bạn.”

Họ ngồi để tán chuyện – “Tôi đã thiền định một thời gian lâu rồi, cuối cùng tôi đã hiểu được những chân lý được nói tới trong những bài kinh.”

Họ ngồi để được coi như có vẻ thánh thiện – tất cả mọi vị hiền triết vĩ đại đều ngồi thiền, phải không?

Zazen không là chuyện hiểu biết. Zazen không là chuyện đạt thành quả. Zazen không là chuyện nói năng. Zazen không là chuyện thánh thiện.

Zazen không là chuyện làm một cái gì.

Zazen là nói về chuyện không thực hành chi cả.

Nếu bạn muốn thực tập Zazen, đừng tìm kiếm, đừng tranh cãi, và nhất là đừng suy tư.

Bởi vì suy tư khiến cho bạn muốn mình trở nên quan trọng trong khi sự đơn giản vô ngã là cái tinh túy mà Zazen có chủ tâm muốn nêu ra.

Hãy suy tư và hiện hữu.

Đừng vừa suy tư vừa “Ngồi Thiền.”