Hình ảnh nhận Kinh Sách tháng 8 năm 2014 – Chùa Nghĩa Hòa

Cúng Dường Kinh-Sách cho Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa – T8-2014