Hình ảnh nhận Kinh Sách tháng 8 năm 2014 – NS Trừng Liên

Hình ảnh nhận và phát Kinh-Sách của NS Trừng Liên