Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07-08-2014

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI
Số 01 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07-08-2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Các Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử:

Nơi thỉnh: Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử Đại Bi Tâm Hà Nội và vùng phụ cận

CLB được thành lập: Ngày 15.4 năm Quý Tỵ, tức ngày 24.05.2013

Địa chỉ sinh hoạt hiện tại: số nhà 113B tòa nhà A3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Số lượng thành viên hiện tại: 50 – 70 thành viên

Chủ nhiệm CLB Sư cô Thích Nữ Trừng Liên

Ngày nhận đơn thỉnh: 01-07-2014.

Ngày gửi Kinh-Sách: 07-07-2014

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 50
2 GK-004 – Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 50
3 KT-013 – Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 50
4 KT-014 – Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 50
5 KT-012 – Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 50
6 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 50

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link tại đây

 

2) Cúng dường Kinh-Sách cho Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang và một số chùa phụ cận.

Nơi thỉnh: Chùa Nghĩa Hòa – Vĩnh Hiệp – Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì Chùa Nghĩa Hòa. Pháp Danh: Thích Như Lưu

Ngày nhận đơn thỉnh: 01-08-2014.

Ngày gửi Kinh-Sách: 05-08-2014

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 GK-005 – Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 10
2 KT-006 – Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 10
3 KT-013 – Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch 20
4 DTT-001 – Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa 5
5 KT-015 – Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 10
6 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
7 KT-017 – Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 20
8 KT-018 – Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch 50
9 KT-019 – Tiểu Tạng Kinh – Trường A Hàm – TT.Thích Tuệ Sỹ Dịch 2
10 KT-020 – Tiểu Tạng Kinh – Trung A Hàm – TT.Thích Tuệ Sỹ Dịch 2
11 SPH-008 – Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 12
12 TT-001 – Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch 2
13 SPH-016 – Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 1
14 KT-022 – Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 10
15 GK-006 – Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 2
16 KT-005 – Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh 8
17 KT-011 – Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 2

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link tại đây

 

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 20 tháng 8 năm 2014

T.M Ban Quản Trị

PT. Nam Thiên