Không biết pháp mà biết đạo?

Hỏi: 
 Cư sĩ hỏi ngài Nam Tuyền rằng: trong hội của Ngũ Tổ có trên 500 người, người nào cũng thông thái cả, tại sao Ngũ Tổ truyền y cho ngài Huệ Năng

 Ngài Nam Tuyền trả lời: Sở dĩ truyền y bát cho ngài Huệ Năng, bởi vì ngài không biết Phật pháp, nhưng mà biết đạo.

Kính xin Thầy khai thị?

Đáp:
Phật Thích Ca nói trong kinh Kim Cang: “Khôngpháp gọi là Phật pháp, pháp phi pháp phi phi pháp, ai nói Phậtthuyết pháp là phỉ báng Phật, khôngpháp để thuyết gọi là thuyết pháp”. Vậy khôngpháp, làm sao để biết Phật pháp? Ngài đã ngộ được vốn khôngpháp nào, nhưng không phủ định tất cả pháp, pháp nào vẫn y như cũ thôi, chứ không có ý cá nhân xen vào. Cái tách vẫn là cái tách, trái nho vẫn là trái nho, trái cam vẫn là trái cam…